Chủ Nhật, 6 tháng 9, 2015

New site ptc

New site ptc  
Site PTC legit CLICK

22 August 2015

(dream-bux)                    Min Payout $0.01 Earn $0.0040 Per Click Bux Bouns $0.02

(SaihPtc)                          Minimum Payout $0.03 Pay Per Click $0.001

21 August 2015

(Clixkid)                        Min Payout $4 Earn $0.01 Per click Free $0.50 PB

20 August 2015

(Twizcash)                      Min Payout $5  Earn $0.005 Per click 

(Dfiadz)                          Min Payout $2  Earn $$ Per click 

(Minebux)                       Min Payout $2  Earn $0.001 Per click 

(Clickerclicks)                Min Payout $2  Earn $0.02 Per click  Free $1 PB

(Easymoneybux)            Min Payout $0.01 Earn $0.0010 Per Click

19 August 2015

(Goddyadz)                    Min Payout $1  Earn $0.02 Per click 

(Everbuxpaid)                Min Payout $0.10  Earn $0.01 Per click Get $0.05+Per  Day Free $1 PB


18 August 2015

(Jellybux)                       Min Payout €3  Earn €0.0015  Per click

(Clixwave)                     Min Payout $4 Earn $0.01 Per click Bux Bouns $0.05 Free Upgrade

(Buxmoza)                     Min Payout $2  Earn $0.01 Per click Get $0.07+ Day for free members

(Adzrev)                         Min Payout $5  Earn $0.01  Per click

(Paying)                          Min Payout $5  Earn $$  Per click

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét